Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 4ο )

 (Μέρος 4ο )
Συνεχίζοντας την προσπάθεια μου να καταθέσω μια  «άλλη πρόταση/σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας, παρουσιάζω  σήμερα το τέταρτο μέρος κάποιες σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στην πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για τη  και το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html )  είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.

Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για τη  και το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.

Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html)  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας

Στο σημερινό τέταρτο μέρος, με βάση  την προηγούμενη ανάλυση μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, γίνομαι ακόμα πιο συγκεκριμένος όσο αφορά την Πρόταση-Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας κατ’   άξονα προτεραιότητας.
1.               Άξονας  Προτεραιότητας 1«Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών»
-                  Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Μεταφορές     
-                  Βασικές Υποδομές Δικτύων
-                  Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών
-                  Ενέργεια
-                  Άλλες Υποδομές
-                  Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας
2.              Άξονας Προτεραιότητας 2 «Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής – τουρισμός »
-                  Πρωτογενής τομέας: Γεωργία-Κτηνοτροφία  – Αλιεία
-                  Δευτερογενής τομέας
-                  Τριτογενής τομέας-Τουρισμός
3.              Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων»
-                  Περιβάλλον
-                  Κλιματική αλλαγή – Πολιτική Προστασία- Φυσικές καταστροφές 
-                  Διαχείριση υδάτινων πόρων
-                  Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Αστική Ανάπτυξη
-                  Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων – Ρύπανση
4.              Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
-                  Υγεία και Πρόνοια.   
-                  Κοινωνία ίσων ευκαιριών και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
-                  Πρόσβαση στην απασχόληση καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας.
-                  Εκπαίδευση,  Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση .
5.              Άξονας Προτεραιότητας 5 Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
-       Εκπαίδευση    
-       Ερεύνα   τεχνολογία.
-       Καινοτομία.
-       Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
6.              Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τουρισμός – Πολιτισμός- Αθλητισμός.»
-                  Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
-                  Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομίας.


ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

«Ενίσχυση Προσπελασιμότητας και Δημιουργία  – Αναβάθμιση Βασικών Υποδομών»

Οι κύριοι στόχοι στον τομέα  «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας και Δημιουργία  – Αναβάθμιση Βασικών Υποδομών»  πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:
.   Ολοκλήρωση των εθνικών, διαπεριφερειακών και νομαρχιακών οδικών αξόνων της Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου.
.   Αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.
.   Η βελτίωση του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών, με την ανάπτυξη κατάλληλων λιμενικών υποδομών, και τη διαμόρφωση νέων συνδέσεων που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες για μεταφορά εμπορευμάτων.
.   Αναβάθμιση των αεροπορικών μεταφορών.
.   Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και η ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .
.   Η Αναβάθμιση και επέκταση των Υποδομών Τηλεπικοινωνιών και βελτίωση των  προσφερομένων υπηρεσιών και εφαρμογών για τον πολίτη (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διοικητική κάλυψη κλπ)
.   Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας.
.   Η συνέχιση της κατασκευής της Ολυμπίας Οδού σε όλο το μήκος της, μέχρι και την Τσακώνα, σαν απαραίτητο στοιχείο διασύνδεσης της δυτικής Πελοποννήσου, συνδυαζόμενη με έναν κλάδο προς την Αρχαία Ολυμπία (από τον Πύργο).
.   Η οριζόντια διασύνδεση της Πελοποννήσου με την ολοκλήρωση του έργου «Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη» που θα ομογενοποιήσει τον ενιαίο γεωγραφικά χώρο της Πελοποννήσου.
.   Ανάδειξη του λιμανιού Κατάκολου ως τουριστικού λιμένα πρώτης προτεραιότητας και δημιουργία αναγκαίων υποδομών για την ασφαλή πρόσβαση μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, καθώς και κατασκευή και οργάνωση σύγχρονων υποδομών υποδοχής των τουριστών, με την αποφασιστική επιτάχυνση των έργων( λιμενικά έργα, έργα χερσαίου χώρου και διασύνδεσης με το βασικό οδικό δίκτυο), με στόχο ρεαλιστικό, οι επισκέπτες να φτάσουν στο Κατάκολο το 1.500.000 και η μεγιστοποίηση του οφέλους τους για την τοπική οικονομία.
.   Η ανάπτυξη του τουρισμού και η υποβοήθηση των μεγάλων και μικρών τουριστικών συγκροτημάτων και επιχειρήσεων, αλλά και της αγροτικής οικονομίας της Ηλείας, καθώς και η προοπτική το Λιμάνι του Κατάκολου να γίνει τόπος αφετηρίας της κρουαζιέρας (με συνεπακόλουθο τεράστια οφέλη για την Ηλεία) προϋποθέτει τη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου στην Ανδραβίδα, και συνηγορεί προς αυτό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και σύμφωνα με τις μελέτες είναι βιώσιμο με την παράλληλη λειτουργία του αεροδρομίου του Αράξου.
.   Η επαναλειτουργία  του σιδηροδρόμου στην Ηλεία θα βοηθήσει αποφασιστικά τόσο στην συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Νομού, αλλά και στον συνδυασμό των συγκοινωνιακών μέσων που είναι απαραίτητη στην σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη.
.   Ανάδειξη του λιμανιού της Κυλλήνης ως επιβατικού , εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου αγροτικών προϊόντων .
.   Αξιοποίηση των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων του Κατάκολου με απόλυτο σεβασμό στο Περιβάλλον και στους άλλους τομείς  στης οικονομίας (τουρισμός , πρωτογενής τομέας κλπ)  και με αντισταθμιστικά οφέλη για τον Νομό.
.  Επέκτασης  του δικτύου του Φυσικού Αερίου από  την Μεγαλόπολη στην Ηλεία αλλά και την αξιοποίηση του (του δικτύου ) στην διαφαινομένη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων  του Κατάκολου.

Ενίσχυση Προσπελασιμότητας - Μεταφορές       Ολοκλήρωση των εθνικών, διαπεριφερειακών και νομαρχιακών οδικών  αξόνων της Ηλείας και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου. 


·       Στην Ηλεία , η κύρια οδική αρτηρία που συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο είναι ο Αυτοκινητόδρομος  9 (GR-EO-9 :Πάτρα - Κάτω Αχαΐα - Λεχαινά - Πύργος - Ζαχάρω - Κυπαρισσία - Πύλος - Μεθώνη.) ο οποίος βρίσκεται σε  αθλία κατάσταση και αποτελεί ίσως τον πιο επικίνδυνο οδικό άξονα της Ελλάδας  .
Η Ολυμπία Οδός (σύνδεση Αχαΐας – Ηλείας – Μεσσηνίας ) έχει αρχίσει να  δημοπρατείται (αφού εξαιρέθηκε από το συνολικό έργο παραχώρησης )μέχρι τον Πύργο με αμφίβολο χρόνος έναρξης κατασκευής
Οι αναγκαίοι  συνδετήριοι άξονες με το υπάρχον οδικό δίκτυο είναι αμφίβολης προοπτικής , ενώ οι συνδέσεις τον λιμένα Κατάκολου και Κυλλήνης είναι υπό κατασκευή) , ενώ η σύνδεση με την Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας καθώς και η βελτίωση της Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκονται στη σφαίρα του αμφιβόλου .
Στον άξονα Πάτρα -Πύργος διακόπτεται η κατασκευή 59 χλμ (από τα 87,5χλμ το τμήμα Πάτρα – Πύργος – Αλφειός  κατασκευάζονται 75 χλμ – σταματά  7 χλμ έξω από τον Πύργο !!!! και από τα 76,2χλμ του τμήματος  Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα θα μελετηθούν και θα …κατασκευαστούν τα 30 χλμ
Απαιτείται ολοκλήρωση όλου του έργου Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα δηλαδή  να περατωθεί το έργο της Ολυμπίας Οδού χωρίς μειώσεις στο φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του Έργου μέχρι την Τσακώνα και για δε το τμήμα Καϊάφας – όρια Νομού Ηλείας, Μεσσηνίας, που υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ   την μηδενική λύση  και  παράλληλα μελέτη για την μελλοντική δυνατότητα κατασκευής-του τμήματος αυτού με ανατολική 
·       Ολοκλήρωση της Εθνικής οδού Αρχαία Ολυμπία -παράκαμψη Λαγκαδίων -Βυτίνα –Τρίπολη.( Είναι η Εθνική Οδός 74 & συνδέει τον Πύργο με την Αρχαία Ολυμπία και την Τρίπολη με τον αυτοκινητόδρομο GR-7 (Αυτοκινητόδρομος Μορέας)& τον διεθνή αυτοκινητόδρομο E65.) ,συνολικού μήκους  148 χιλ., που βρίσκεται σε μια πορεία αργής κατασκευαστικής εξέλιξης  κυρίως από την πλευρά της Περιφερείας Πελοποννήσου.
·       Αναβάθμιση Εθνικής ΙΙΙ οδού Πάτρα -Ηλεία –Τρίπολη(GR-EO-33. Πάτρα – Λαμπεία -Τριπόταμα - Λεβίδι.).
·        Διασύνδεση του βασικού εθνικού οδικού δικτύου από τις πύλες εισόδου προς ορεινές  περιοχές και σημαντικά κέντρα/τουριστικούς οικισμούς της Ηλείας, ως συνέχεια των θαλάσσιων δικτύων και του υπό δημιουργία Αεροδρομίου της Ανδραβίδας και Αναβάθμιση Βελτίωση πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου Ν. Ηλείας:
-       Σύνδεση του δρόμου Πύργου – Κατάκολου με την Εθνική Οδό.
-       Αρχαία Ολυμπία -ΙΙΙ  Ε.Ο.
-        Οδός Αρχαία Ολυμπία – κατασκευή γεφύρας –Ε.Ο.– θάλασσα: Αρχαία Ολυμπία- Μακρύσια-  Κρέστενα-παραλία Σαμικού (υπάρχει νέα χάραξη &μελέτη αλλά εκκρεμεί η αυτή της γεφύρας του Αλφειού ) για άμεση και ταχεία πρόσβαση αρχαίας Ολυμπίας στη θάλασσα .
-       Ολοκλήρωση Οδού  Κρέστενα –Ανδρίτσαινα - Επικ. Απόλλων – Αρκαδία .
-       Ολοκλήρωση της σύνδεσης του οδικού άξονα Κυλλήνης – Ε.Ο.
-       Αναβάθμιση – κατασκευή νέων τμημάτων παραλιακού άξονα Κυλλήνη – Αλφειός με πρώτη προτεραιότητα   το τμήμα που διατρέχει τους Δήμους Πηνειού και Κυλλήνης – Ανδραβίδας .
-       Μελέτη οδικού άξονα:  «Άσπρα Σπίτια -παραποτάμιος Αλφειού -Μάτεσι-Καρύταινα – Μεγαλόπολη"     ( υπάρχουν προκαταρκτικές μελέτες προμελέτες και ΠΠΕΑ).
-       Ολοκλήρωση  τμημάτων οδικού άξονα Αμαλιάδα -Σιμόπουλο-ΙΙΙ (έχουν ολοκληρωθεί τμήματα του άξονα Αμαλιάδος Σιμόπουλου μήκους περίπου 25 χλμ και η γέφυρα Σιμόπουλου) στο τμήμα Σιμόπουλο-ΙΙΙ .
-       Βελτίωση  του Οδικού  Άξονα  Πύργος -Άγιος Γεώργιος - Οινόη και σύνδεση τον  οδικό  άξονα Αμαλιάδα -Σιμόπουλο. 
-       Ολοκλήρωση Άξονα   Κρέσταινα -Καλλιθέα  - Αμυγδαλιές -Ανδρίτσαινα .
-       Βελτίωση του Άξονα  Θολό -Λέπρεο - Νέα Φιγαλεία - Πετράλωνα-Περιβόλια- Δραγώγι  - Επικούρειος Απόλλων - Ανδρίτσαινα – Σέκουλα τουριστική ανάπτυξη σύνδεση με Επικούρειο Απόλλωνα και Τρίπολη)
-       Βελτίωση/αναβάθμιση του δρόμου Λαντζόι -Χελιδόνι - Κρυονέρι - Λάσδικας

·        Βελτίωση  και ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε ορεινές, περιοχές και έργα βελτίωσης, συμπλήρωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου πρόσβασης απομακρυσμένων περιοχών.

           
 «Λειτουργία, Εκσυγχρονισμός και βελτίωση  του σιδηροδρομικού δικτύου.


·       Ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου Μεταφορών (Σιδηροδρομικός Άξονας Πάτρα  - Πύργος -Αρχαία  Ολυμπία - Καλαμάτα) με την κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση  του Σιδηροδρομικού Δικτύου Πάτρα – Πύργος –Ολυμπία- Καλαμάτα 
·       Εκσυγχρονισμός και βελτίωση  της σιδηροδρομικής γραμμής Αρχαίας Ολυμπίας – Πύργου – Κατάκολου:
·       Παράλληλη αναβάθμιση της διαδρομής (μεγάλης ιστορικής σημασίας ως η πρώτη στην Ελλάδα ,εκτός Αθηνών)  και σύνδεσης δύο πολύ σημαντικών πόλων έλξης επισκεπτών, του λιμανιού στο Κατάκολο και της Αρχαίας Ολυμπίας. Μια σιδηροδρομική γραμμή, και  10 στάσεων, σε ισάριθμους οικισμούς (Αϊ Γιάννης, Γρανιτσέϊκα, Συκιά, Πελόπιο, Βαρβάσαινα, Επιτάλιο, Αλφειούσα κλπ) και του ποταμού Ενιπέα  με την  ανάδειξη των χαρακτηριστικών (φυσικό τοπίο, ιστορικό τοπίο, μνημεία, τοπικά προϊόντα κλπ) που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες ή και μόνιμους κατοίκους και τελικά την δημιουργία δικτύου μεταξύ Πύργου και υπαίθρου, λιμένος και ενδοχώρας, τουριστικών πόλων και αγροτικών θυλάκων.
·       Αξιοποίηση της  εγκαταλελειμμένης γραμμής Καβάσιλα- Κυλλήνη, ως  τοπικό τραίνο, αλλά κυρίως για την εμπορευματική μεταφορική δυνατότητα του λιμένος Κυλλήνης στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων και Συνδυασμένων Μεταφορών.            
·       Η επέκταση της λειτουργίας του προαστιακού της Πάτρας μέχρι την τον Πύργο, χωρίς αυτό να αναιρεί την  κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση  του Σιδηροδρομικού Δικτύου Πάτρα – Πύργος –Ολυμπία- Καλαμάτα


Η βελτίωση του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών, με την ανάπτυξη κατάλληλων λιμενικών υποδομών.

·       Αναβάθμιση Λιμένα Κατάκολου ( με την απαραίτητη ολοκλήρωση των έργων που πραγματοποιούνται )με ταυτόχρονοι σύνδεση με την Εθνική οδό Πατρών -Πύργου και Ολυμπία οδό και αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμές Κατάκολου – Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας
o   Κατασκευή κρηπιδώματος για 4η θέση κρουαζιερόπλοιων, κατασκευή νέας Μαρίνας ( ή Αναβάθμιση - Ολοκλήρωση της υπάρχουσας  μαρίνας στο Κατάκολο)&  έργα χερσαίου χώρου (ΕΟΤ)
·       Αναβάθμιση λιμένα Κυλλήνης( Ειδικό λιμάνι σύνδεσης με Ιόνια νησιά)  και  δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου( με ταυτόχρονο  εκσυγχρονισμό και βελτίωση  της σιδηροδρομικής γραμμής  Καβάσιλα – Κυλλήνη).       
·       Διαμόρφωση συνθηκών διασύνδεσης στα  λιμάνια  της Ηλείας με τα Δ.Δ.Μ. σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση/βελτίωση των υποδομών, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην κρουαζιέρα.
·       Συμπλήρωση(Τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια) και δικτύωση λιμενικών υποδομών υποδοχής κατοίκων και επισκεπτών:
·       Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου  υπηρεσίες υποδοχής τουριστικών σκαφών (υπάρχει μικρό αλιευτικό που προσχώνεται, προστασία απο προσχώσεις, υποδοχή σκάφων με μεγαλύτερο εκτόπισμα, κατασκευή προσήνεμου μόλου)
·       Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Ζαχάρως- υπηρεσίες υποδοχής τουριστικών σκαφών (δεν υπάρχει καμία κατασκευή μετά τις εκβολές του Αλφειού ούτε φυσικός όρμος για τη δημιουργία του).
·       Κατασκευή μικρού τουριστικού καταφυγίου Γλύφας  (υπάρχει φυσικός όρμος εξυπηρετούνται μικρά σκάφη και υπάρχει ανάγκη για δημιουργία μικρού καταφυγίου σκαφών για τις ανάγκες της βορειοδυτικής Ηλείας.)
·       Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Σκαφιδιάς
·       Αξιοποίηση Λιμενικής υποδομής στη Λίμνη Καϊάφα όπου υπάρχουν εκτεταμένα κρηπιδώματα στο εσωτερικό της λίμνης ( να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης απευθείας απο τη θάλασσα) .

Αναβάθμιση των αεροπορικών μεταφορών.

·       Αξιοποίηση αεροδρομίου Ανδραβίδας με κατασκευή υποδομών για μεταφορές επιβατών και προϊόντων-Προσαρμογή  λειτουργίας αεροδρομίου Ανδραβίδας ως πολιτικό για την στήριξη του Νομού ως τόπου τουριστικού προορισμού, και ως διαμετακομιστικό για την στήριξη των εξαγωγών κηπευτικών προϊόντων.
-       Δημιουργία κτιρίου υποδοχής επιβατών
-       Βελτίωση οδικής και σιδηροδρομικής πρόσβασης . 

·       Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση του Αεροδρομίου Επιταλίου ως αεροδρομίου γενικής χρήσεως: Εκπαιδευτικά (ΛΕΣΧΕΣ), μικρά αεροπλάνα για εξυπηρέτηση τουριστικής  κίνησης, σχολές με την παράλληλη βελτίωση της οδικής πρόσβασης και των υφιστάμενων υποδομών

Στο επόμενο πέμπτο μέρος  θα παρουσιαστεί η συνέχεια του πρώτου Άξονα   Προτεραιότητα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών» και θα περιλαμβάνει:    
-          Βασικές Υποδομές Δικτύων
-          Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών
-          Ενέργεια
-          Άλλες Υποδομές

-          Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου