Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

«Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» ΜΕΡΟΣ 8ο :ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

«Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»
ΜΕΡΟΣ 8ο :
ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ


Συνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» με το 8ο μέρος  της και που περιέχει τα : «ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ» -  Κατά κεφαλή ΑΕΠ- Οικονομικά ενεργός πληθυσμός -  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν - Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής
Με την  έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  γίνεται προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 
Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
  1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.
Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία
Το 3ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/3.html ) και το οποίο περιείχε τα:

       ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
Το 4ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
5.ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
6.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ      
Το  5ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4_21.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
 7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ
Το  6ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/6.html  ) και το οποίο περιείχε τα: 
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)
Το  7ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Στο παρόν 8ο  μέρος περιέχεται :
8.1:  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
8.1.1:  Κατά κεφαλή ΑΕΠ
8.1.2:  Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
8.1.3:  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν
8.1.4:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής

8.1.    ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ , ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Σε ότι αφορά στους βασικούς τομείς της οικονομίας,  η εικόνα του Νομού Ηλείας είναι η ακόλουθη:

Ο πρωτογενής τομέας στην Ηλεία έχει σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωση όλων των μακροοικονομικών μεγεθών του νομού, αν και εμφανίζει σημεία υποχώρησης την 20ετία 1992-2010. Η συμμετοχή του στο ΑΕΠ από περίπου 26,3% το 1992, μειώθηκε στο 24,6% το 2002  και στο 15,8% το 2007.
Όσον αφορά στη διάρθρωση των καλλιεργειών, ο νομός παρουσιάζει σχετική εξειδίκευση σε καλλιέργειες, όπως η ντομάτα, η πατάτα και τα εσπεριδοειδή. Εκτός από τις παραδοσιακές καλλιέργειες, όπως η ελαιοκαλλιέργεια υπάρχουν επίσης και καλλιέργειες με κηπευτικά, αλλά και άλλα προϊόντα με ιδιαίτερη έμφαση σε δύο κυρίως προϊόντα τα καρπούζια και τις φράουλες. Ο νομός έχει όλες τις δυνατότητες και μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο θερμοκηπιακών καλλιεργειών της χώρας.
Η κτηνοτροφία στην Ηλεία έχει κατά κύριο λόγο εκτατικό χαρακτήρα, με μικρό αριθμό οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων.  Το μεγαλύτερο τμήμα του ζωικού κεφαλαίου αποτελείται από αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής με κυριότερα προϊόντα το μαλακό τυρί, το κρέας και το γάλα. 
Ο δευτερογενής τομέας στην Ηλεία είναι δεύτερος ως προς το ειδικό του βάρος, κυρίως λόγω των κατασκευών. Η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στο ΑΕΠ του νομού παρουσιάζει αυξομειώσεις την περίοδο της 20ετίας 1992-2010 από 14,4% το 1992, σε 13,14% το 2002 και 11,20% το 2010).  Οι κατασκευές, ενώ αντιπροσώπευαν άνω του 50% περίπου ολόκληρου του τομέα , την περίοδο της κρίσης μειώθηκε ραγδαία παρασύροντας και όλο τον δευτερογενή τομέα σε πτώση.  Η μεταποίηση έχει ακόμα μικρότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση των μακροοικονομικών μεγεθών και συνδέεται κύρια με την επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τομέα.  Η συμμετοχή της μεταποίησης στο Α.Ε.Π. διαμορφώθηκε στο 3% το 2007, έναντι 6,4% το 1995. Ο υποδιπλασιασμός αυτός είναι ενδεικτικός για την γενική εικόνα της οικονομίας του νομού, ειδικότερα σε ότι αφορά στην σύνδεση πρωτογενούς με δευτερογενή τομέα.
Παρά την περιορισμένη και φθίνουσα συμμετοχή της μεταποίησης στους μακροοικονομικούς δείκτες του νομού, ο ρόλος της είναι καθοριστικός γιατί αυξάνει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.
Ο τριτογενής τομέας, με έμφαση στις υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Στα δύο αστικά κέντρα, Πύργο και Αμαλιάδα, είναι συγκεντρωμένες οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες μεταφορών και το σημαντικότερο μέρος των εμπορικών επιχειρήσεων.
Μεγαλύτερη χωρική διασπορά εμφανίζει ο τουρισμός, που και αυτός όμως κύρια είναι συγκεντρωμένος κατά μήκος των δυτικών παραλιών. Ο τουρισμός συμμετέχει στο ΑΕΠ κατά 7,5% περίπου, με καθαρή τάση αύξησης κατά την διάρκεια της τελευταίας οκταετίας (από 5,8% το 1995). Το γεγονός αποδεικνύει την ισχυρή δυναμική του τομέα, αλλά και την ανάγκη για ενίσχυσή του.
Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με μήνες αιχμής τους Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η εποχικότητα έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του '80.
Από την ανάλυση της δομής και των τάσεων της οικονομίας του νομού Ηλείας προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
§  Η ανάπτυξη της Ηλείας στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τομέα με την στροφή σε εντατικές καλλιέργειες και τη διατήρηση ικανοποιητικών τιμών στα αγροτικά προϊόντα, αλλά και στον τριτογενή τομέα με αιχμή τον τουριστικό κλάδο. Η τοπική οικονομία χαρακτηρίζεται από ένα έντονο δυϊσμό με την συνύπαρξη δύο δυναμικών τομέων, που ενώ είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικοί σε κρίσιμα σημεία, όπως για παράδειγμα η χωροταξική διάσταση, δεν λειτουργούν με τις απαιτούμενες συνέργειες.
§  Ο εξαγωγικός προσανατολισμός της οικονομίας υφίσταται σε συγκεκριμένους τομείς και προϊόντα. Ένα τμήμα της αγροτικής παραγωγής, καθώς και ο τουρισμός απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές και έτσι συνδέονται άμεσα με τις οικονομικές εξελίξεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωστρέφεια αυτή οφείλει να διοχετευθεί με σωστό τρόπο και να ενδυναμωθεί περιλαμβάνοντας και άλλους τομείς, υπηρεσίες και προϊόντα.
Με κατά κεφαλή προϊόν 11,7 χιλ. ευρώ (62,46% του μ.ο. της χώρας 18.747) ο Νομός Ηλείας κατατάσσεται 46ος μεταξύ των νομών της χώρας. Με δηλωθέν εισόδημα 13,4 χιλ. ευρώ ανά φορολογούμενο (77,9% το μ.ο. της χώρας), οι φορολογούμενοι του πλήρωσαν το 2011, κατά μέσο όρο, για φόρο εισοδήματος 670 ευρώ, έναντι μέσου όρου χώρας 1.290 ευρώ. Σε αυτόν αναλογεί 1,2% των φορολογουμένων, 0,9% του δηλωθέντος εισοδήματος της χώρας και 0,6% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Στην περιοχή αναλογεί το 0,9% του ακ. εγχώριου προϊόντος και η συμμετοχή του νομού στο ΑΕΠ της χώρας διατηρείται σταθερή τα τελευταία χρόνια.

8.1.1.  Κατά κεφαλή ΑΕΠ
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ηλείας σε τρέχουσες τιμές το 2011 (σύμφωνα με πρόσφατα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανήλθε σε 11.711μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση + 45,80% σε σύγκριση με το 2001 υπολειπόμενο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της  ΠΔΕ, (Ηλεία / Περιφέρεια 0,84), που είναι 13.946.
Η Ηλεία  βρίσκεται από πλευράς κατάταξης στην 46η  θέση μεταξύ των 51 Νομών, με βάση το κ.κ. ΑΕΠ το 2011 (47η η Καστοριά με 11.364, 48η τα Τρίκαλα με 11.239, 49η η Ευρυτανία με 11.143, 50η  οι Σέρρες με 10.360 και  51η η Καρδίτσα με 9.282 ) .
Το 2005 η Ηλεία είχε την 45η θέση.


8.1.2.   Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
Το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού της Ηλείας το 2011 είναι 41,8%, υστερεί έναντι του αντίστοιχου της Ε.Ε (78,3%), της χώρας(53,1%) και σε σχέση του Μ/Ο της ΠΔΕ (46,5%), καθώς και της ΠΕ Αχαΐας (43,2%) και της  Αιτωλοακαρνανίας (42,2%) και Ηλείας (44,3%).


8.1.3.   Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

8.1.4.   Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής
Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παράγεται στο νομό, στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 15,8%, στο δευτερογενή το 11,2% και στον τριτογενή τομέα το 73%.
Παρατηρούμε ότι, στην εξεταζόμενη εξαετία σημειώθηκε σημαντική μείωση της συνεισφοράς του πρωτογενή τομέα, με παράλληλη αύξηση της συνεισφοράς του τριτογενή τομέα στο παραγόμενο προϊόν του νομού, γεγονός που υποδεικνύει τη διαχρονική στροφή της οικονομίας του νομού προς τον τριτογενή τομέα.


Η Ηλεία το 2009 (τελευταία διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία) είχε :
.   στη Συνολική ΑΠΑ το 18,8% της ΑΠΑ της ΠΔΕ και  το 0,86% της συνολικής ΑΠΑ της χώρας,
.   στον Πρωτογενή τομέα  το 42,4% της ΑΠΑ της ΠΔΕ και  το 4,6 % της συνολικής ΑΠΑ της χώρας ,
.   στον Δευτερογενή τομέα  το 6,96% της ΑΠΑ της ΠΔΕ και  το 0,28% της συνολικής ΑΠΑ της χώρας  και
.   στον Τριτογενή τομέα  το 18,3% της ΑΠΑ της ΠΔΕ και  το 0,82% της συνολικής ΑΠΑ της χώρας.


Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  ΠΡΟΦΙΛ  ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
1.
ΓΕΝΙΚΑ /ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ
3.
 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1.:  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1.1.:  Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους
3.1.2.:  Φυσικά χαρακτηριστικά
3.1.3.:  Ακτές, Βουνά, Ποτάμια,  Λίμνες,  Διάφορα
3.1.4.:  Θερμοκρασία  – Υγρασία

3.2:   ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
3.2.1:  Χλωρίδα
3.2.2:  Πανίδα

3.3.:  ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
3.3.1:  Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar
3.3.2:  Μνημεία της Φύσης
3.3.3:  Προστατευόμενα Τοπία
3.3.4:  Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί
3.3.5:  Περιοχές Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.6:  Δίκτυο Natura 2000
3.3.7:  Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία
3.3.8:  Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.9:  Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων
3.3.10:  Αξιόλογοι οικισμοί
4.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.1.:  Σύντομη ιστορική περιγραφή
5.
ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
   5.1.:  Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων
5.2.:  Μουσεία –εκθέσεις
5.3.:  Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία
5.4.:  Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός
6.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
7.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7.1.:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

7.2.:  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ
7.2.1.:  Πληθυσμός
7. 2.2.:  Πραγματικός  πληθυσμός
7. 2.3.:  Μόνιμος  πληθυσμός
7. 2.4.:  Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε.
7. 2.5.:  Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού
7. 2.6.:  Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης
7. 2.7.:  Διάθρωση πληθυσμού κατά φύλο
7. 2.8.:  Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο

7.3.:  ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
7.3.1.:  ΖΟΕ
7.3.2.:  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
7.3.3.:  Δημόσιες Υπηρεσίες
7.3.4.:  Υγεία- περίθαλψη
7.3.5.:  Λοιπά  στοιχεία
8.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8.1:  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
8.1.1:  Κατά κεφαλή ΑΕΠ
8.1.2:  Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
8.1.3:  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν
8.1.4:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής

8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό

8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία
8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας

8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

8.10.:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8.10.1.:  Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
8.10.2.:  Τουριστική  υποδομή
8.10.3.:  Διανυκτερεύσεις
8.10.4.:  Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
8.10.5.:  Ειδική τουριστική υποδομή
8.10.6.:  Κρουαζιέρα.
9.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.1.:  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
9.1.1.:  Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές
9.1.2.:  Σιδηροδρομικό δίκτυο
9.1.3.:  Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια

9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ

9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ

9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
10.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ
10.1.:  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
10.1.1.:  Υδροηλεκτρική ενέργεια
10.1.2.:  Φωτοβολταϊκά Πάρκα
10.1.3.:  Αιολικά πάρκα

10.2.:  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ
10.2.1.:  Το Υπέδαφος της Ηλείας
10.2.2.:  Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

10.3.:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10.3.1.:  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
11.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11.1.:  Βασικά στοιχεία Α΄ βάθμιας και B΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
11.2.:  Ανώτατη εκπαίδευση
12.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
12.1.:  Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ
12.2.:  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία
12.3.:   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου