Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

«Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» ΜΕΡΟΣ 14ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ (Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας- Βασικά μεγέθη οικοδομικής δραστηριότητας)- ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

«Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»
ΜΕΡΟΣ 14ο : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ (Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας- Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας)- ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
  


Συνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» με το 14ο μέρος  της και που περιέχει τα :
8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας
8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Με την  έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  γίνεται προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 
Όλες οι μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μου βρίσκονται στο Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος» ( http://odisseasml.blogspot.gr/ )

8.8.   ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο νομός Ηλείας κατατάσσεται εικοστός ένατος μεταξύ των νομών της χώρας και παράγει το 0,6% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της μεταποίησης στη χώρα. Επίσης, ο Νομός κατατάσσεται τριακοστός τέταρτος στον κλάδο των κατασκευών, παράγοντας το 0,7% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του κλάδου.
Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από μια γενικότερη μείωση αλλά και  αναδιάρθρωσης της βιομηχανικής βάσης με  την μετατόπιση των δραστηριοτήτων από τους παραδοσιακούς  κλάδους (μεγάλες μονάδες) προς μικρότερες  και ανταγωνιστικές και βιώσιμες δραστηριότητες.
Πλεονέκτημα για την ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων στο νομό Ηλείας αποτελεί η σημαντική παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, η οποία μπορεί να στηρίξει μεταποιητικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα την παραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευσης και την ανάπτυξη της τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή.
Ο τομέας της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο νομό Ηλείας αντιπροσωπεύεται κυρίως από αγροτοβιομηχανίες (βιομηχανίες κονσερβοποιίας και τυποποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιομηχανίες τοματοπολτού,  ελαιοτριβεία και  τυροκομεία ) και ως εκ τούτου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον πρωτογενή τομέα.  Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των μονάδων είναι η εποχικότητα στη λειτουργία τους που εξαρτάται από την περίοδο παραγωγής των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν.
Ο μεγαλύτερος αριθμός αγροτοβιομηχανικών μονάδων συγκεντρώνεται στο πεδινό τμήμα του Νομού ( κονσερβοποιεία, τουρσάδικα, μονάδες συσκευασίες).
Τα καταστήματα μεταποίησης φτάνουν τα 1.726 και απασχολούν 4.897 εργαζόμενους με ποσοστό συμμετοχής στο Νομό 17%. Οι κυριότερες βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες είναι : υφαντουργία, μηχανουργία, μεταποίηση-επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, χαρτοποιία.
Οι βασικότερες μεταποιητικές μονάδες αφορούν στους κλάδους των Τροφίμων και Ποτών, των μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, της κατασκευής ειδών ένδυσης, επίπλων, προϊόντων από ξύλο και την κατασκευή μηχανημάτων, της κατασκευής άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά και της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.
Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει μικρή συμμετοχή στο τοπικό εισόδημα (π.χ. ελαιουργικές και λατομικές μονάδες στον Δήμο Πηνειού) αλλά υπάρχουν και εξαγωγικές επιχειρήσεις π.χ. στην Γαστούνη στον κλάδο του εμπορίου, της συσκευασίας, της τυποποίησης και της εξαγωγής φρέσκων φρούτων.
Επιπλέον στην οικονομία του Νομού συμβάλλει σημαντικά η βιοτεχνία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Υπάρχουν πολλά εργοστάσια ελαιουργίας, οινοποιίας, κατεργασίας σταφίδας, κονσερβοποιίας, εκκοκκιστήρια βαμβακιού, ρυζόμυλοι κ.ά.
Κλαδικές προτεραιότητες: Δεν υπάρχει σαφής φυσιογνωμία, ούτε συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα στη μεταποίηση. Πιθανότεροι κλάδοι προς ανάπτυξη είναι οι έντασης εργασίας και/ή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Η μεταποίηση συγκεντρώνεται στη ζώνη Πύργου-Αμαλιάδος, με προοπτική και σκοπιμότητα κάποιας διεύρυνσης κατά μήκος του άξονα Πύργου-Πάτρα (δυτικού άξονα).
Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Το παράκτιο τμήμα αλλά και το ορεινό τμήμα του Νομού έχουν χαρακτήρα τουριστικής ενότητας, με ιδιαίτερα σημαντικό τον πόλο της Ολυμπίας. Οι περιοχές αυτές δεν έχουν προτεραιότητα για τη βιομηχανία, αλλά επιλεκτικές δυνατότητες χωροθέτησής της που πρέπει να παρέχονται.

8.8.1.   Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το χρονικό διάστημα 2001-2006 παρατηρείται αύξηση των μέσων μεγεθών (Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής, Προστιθέμενη Αξία, Πωλήσεις) των μεταποιητικών μονάδων άνω των 10 ατόμων του Νομού. Ωστόσο, αν εξετάσουμε τους απόλυτους αριθμούς των μονάδων και των απασχολούμενων, εκεί εμφανίζονται σημαντικές διακυμάνσεις.
8.8.2.   Βασικά μεγέθη οικοδομικής δραστηριότητας
Η οικοδομική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική ένδειξη της οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής. Εκτός από το εισόδημα που αποδίδει στους απασχολούμενους του κλάδου, συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της οικιστικής και οικονομικής δραστηριότητας δημιουργώντας τις απαραίτητες κτιριακές υποδομές.
Η οικοδομική δραστηριότητα στο νομό Ηλείας, μετά από μία σημαντική άνοδο το 2005, οπότε και έφτασε (συνολικά) τις 1.243 οικοδομικές άδειες για νέες οικοδομές και προσθήκες, εμφανίζει μικρή μείωση τα δύο επόμενα έτη 2006, 2007 (-14,5% και -4,5% αντίστοιχα), για να αρχίσει και πάλι να αυξάνεται το 2008 με ρυθμό 0,6% και το 2009 με ρυθμό 11,1%.


Σημαντική είναι η παράμετρος του όγκου σε κυβικά μέτρα των οικοδομών και προσθηκών. Για παράδειγμα, άλλη οικονομική σημασία έχει η κατασκευή μιας πολυκατοικίας και διαφορετική η κατασκευή μιας μονοκατοικίας. Ο συνολικός όγκος των οικοδομών και προσθηκών ακολούθησε ανάλογη πορεία με τον αριθμό αυτών. Έτσι, μετά από μία μεγάλη αύξηση το 2005, ισορροπεί σε χαμηλότερα επίπεδα τα επόμενα χρόνια, ενώ το 2008 μειώνεται κατά 0,2%, σε σχέση με το 2007 και το 2009 κατά 18,3% σε σχέση με το 2008.
Όσον αφορά στην οικοδομική δραστηριότητα στο νομό Ηλείας, θα πρέπει να επισημάνουμε το παράδοξο της αριθμητικής αύξησης των νέων οικοδομών και προσθηκών το 2008 αλλά και το 2009 εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η αριθμητική αύξηση προφανώς συνδέεται με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν  μετά τις καταστροφές λόγω πυρκαγιών (2007) και σεισμού (2008). Ωστόσο δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του όγκου των νέων οικοδομών και προσθηκών. Αντίθετα, ο όγκος των νέων οικοδομών και προσθηκών είναι μικρότερος από ότι στο παρελθόν, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αριθμητική αύξηση οφείλεται σε έργα κάλυψης άμεσων οικιστικών αναγκών, ενώ λόγω οικονομικής κρίσης οι όγκοι των νέων κατασκευών έχουν συμπιεστεί.


        Μετά από μία μεγάλη ετήσια αύξηση της κατασκευής καταστημάτων, το 2005, η οποία έφτασε ως και το 122,6% στο νομό Ηλείας, τα επόμενα έτη παρατηρούνται μικρότερες διακυμάνσεις. Τα δύο τελευταία χρόνια  η ετήσια μείωση ήταν της τάξης του 22,5% το 2008 και 26,1% το 2009.
Μετά το 2009 υπάρχει μια κάθετη πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα που ξεπερνά φέτος και το 50% και αυτό περιλαμβάνει κυρίως οικοδομικές άδειες πυρόπληκτων λόγω των μεγάλων πυρκαγιών του 2007 και αφορούν την ανέγερση ισόγειων κατοικιών και ελαχίστων πολυώροφων κτισμάτων.

8.9.   ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣΟ Τριτογενής τομέας αποτελεί τον κυρίαρχο τομέα στην Ηλεία (45,3% των απασχολουμένων και 79,1% της νομαρχιακής  ΑΠΑ). Στην ΠΔΕ δραστηριοποιούνται 35.506 επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα αναφέρεται στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών.  
Ως ιδιαίτερης σημαντικότητας αναδεικνύονται οι μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων (θαλάσσιος τουρισμός, θρησκευτικός, οικολογικός, ιαματικός, συνεδριακός κ.ά).
Ο τριτογενής τομέας ήδη αποτελεί σημαντική πηγή δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης, ο οποίος μάλιστα διευρύνεται ολοένα και περισσότερο.

Οι προηγούμενες δημοσιεύσεις

Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
  1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ. 
Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία 
Το 3ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/3.html ) και το οποίο περιείχε τα:

     ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Το 4ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
5.ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
6.   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ      
Το  5ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4_21.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
 7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ

Το  6ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/6.html  ) και το οποίο περιείχε τα: 
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)

Το  7ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το  8ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
«ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ» -  Κατά κεφαλή ΑΕΠ- Οικονομικά ενεργός πληθυσμός -  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν - Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής
Το  9ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση() και το οποίο περιείχε τα:
8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό
8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

Το  10ο    μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/10.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

Το  11ο     μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/11.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης

Το  12ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/12.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία

Το  13ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/13.html  ) και το οποίο περιείχε τα:

8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

Στο παρόν 14ο     μέρος περιέχεται :
8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας
8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  ΠΡΟΦΙΛ  ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
1.
ΓΕΝΙΚΑ /ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ
3.
 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1.:  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1.1.:  Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους
3.1.2.:  Φυσικά χαρακτηριστικά
3.1.3.:  Ακτές, Βουνά, Ποτάμια,  Λίμνες,  Διάφορα
3.1.4.:  Θερμοκρασία  – Υγρασία

3.2:   ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
3.2.1:  Χλωρίδα
3.2.2:  Πανίδα

3.3.:  ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
3.3.1:  Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar
3.3.2:  Μνημεία της Φύσης
3.3.3:  Προστατευόμενα Τοπία
3.3.4:  Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί
3.3.5:  Περιοχές Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.6:  Δίκτυο Natura 2000
3.3.7:  Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία
3.3.8:  Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.9:  Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων
3.3.10:  Αξιόλογοι οικισμοί
4.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.1.:  Σύντομη ιστορική περιγραφή
5.
ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
   5.1.:  Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων
5.2.:  Μουσεία –εκθέσεις
5.3.:  Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία
5.4.:  Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός
6.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
7.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7.1.:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

7.2.:  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ
7.2.1.:  Πληθυσμός
7. 2.2.:  Πραγματικός  πληθυσμός
7. 2.3.:  Μόνιμος  πληθυσμός
7. 2.4.:  Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε.
7. 2.5.:  Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού
7. 2.6.:  Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης
7. 2.7.:  Διάθρωση πληθυσμού κατά φύλο
7. 2.8.:  Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο

7.3.:  ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
7.3.1.:  ΖΟΕ
7.3.2.:  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
7.3.3.:  Δημόσιες Υπηρεσίες
7.3.4.:  Υγεία- περίθαλψη
7.3.5.:  Λοιπά  στοιχεία
8.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8.1:  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
8.1.1:  Κατά κεφαλή ΑΕΠ
8.1.2:  Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
8.1.3:  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν
8.1.4:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής

8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό

8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία
8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας

8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

8.10.:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8.10.1.:  Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
8.10.2.:  Τουριστική  υποδομή
8.10.3.:  Διανυκτερεύσεις
8.10.4.:  Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
8.10.5.:  Ειδική τουριστική υποδομή
8.10.6.:  Κρουαζιέρα.
9.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.1.:  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
9.1.1.:  Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές
9.1.2.:  Σιδηροδρομικό δίκτυο
9.1.3.:  Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια

9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ

9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ

9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
10.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ
10.1.:  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
10.1.1.:  Υδροηλεκτρική ενέργεια
10.1.2.:  Φωτοβολταϊκά Πάρκα
10.1.3.:  Αιολικά πάρκα

10.2.:  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ
10.2.1.:  Το Υπέδαφος της Ηλείας
10.2.2.:  Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

10.3.:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10.3.1.:  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
11.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11.1.:  Βασικά στοιχεία Α΄ βάθμιας και B΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
11.2.:  Ανώτατη εκπαίδευση
12.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
12.1.:  Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)
12.2.:  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία
12.3.:   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου