Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της (Μέρος 9ο )

Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της
 (Μέρος 9ο )


Στο σημερινό  ένατο (και προτελευταίο )  μέρος  «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσιάζω
τον Άξονα  Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» και
 τον   Άξονα Προτεραιότητας 5 «Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

Υπενθυμίζω ότι:
Στο  πρώτο  άρθρο «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 1ο»  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/1.html  )   είχα εν συντομία περιγράψει α) Την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  του Νομού μας, β) Τις  προκλήσεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται και τις δυνατότητες  που έχει και γ)  Εκτίμηση και  αξιολόγηση για την  κατάσταση την οποία βρισκόμαστε  και τις προοπτικές που υπό προϋποθέσεις έχουμε.
Στο δεύτερο μέρος «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της /Μέρος 2ο»  ανέλυσα τις   (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/2.html ) α) Εκτιμήσεις, αίτια  και παρατηρήσεις για την αναπτυξιακή υστέρηση της Ηλείας  β) Τους  στρατηγικούς αναπτυξιακούς  στόχους της Ηλείας και γ) Τις τελικές   εκτιμήσεις  και συμπεράσματα για το συνολικό πρόβλημα της Ηλείας από την «σκοπιά» της υπέρβασης του.
Στο τρίτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/3.html )  παρουσίασα   α) Ηλεία : Θετικά και Αρνητικά,  Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες  & απειλές. β) Στρατηγικοί   στόχοι ανάπτυξης  γ) Οι  βασικές κατευθύνσεις  και η διάρθρωση της αναπτυξιακής προοπτικής. δ) Βασικές  προϋποθέσεις .ε) Βασικές   στρατηγικές κατευθύνσεις για την Ηλεία στ) Η  αναπτυξιακή πολιτική και οι  προτάσεις για  το  νομό  Ηλείας
Στο τέταρτο μέρος(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/4.html ), με βάση  την προηγούμενες  αναλύσεις  μας και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες της Ηλείας, καθώς και τις ανάγκες ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, ξεκίνησα την συγκεκριμενοποίηση της «Πρόταση- Σχέδιο Ανάπτυξης  του νομού Ηλείας» κατ’   άξονα προτεραιότητας και ειδικότερα τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1στον τομέα «Ενίσχυση προσπελασιμότητας και δημιουργία  – αναβάθμιση βασικών υποδομών,
Στο πέμπτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/5_26.html )της παρουσίασης  της προσπάθειας  μου για μια άλλη «πρόταση /σχέδιο» για την ανάπτυξη του Νομού μας  ολοκλήρωσα   τον  Άξονα  Προτεραιότητας 1, στους τομείς  που αφορούν, τις Βασικές Υποδομές Δικτύων, την Αναβάθμιση Υποδομών Τηλεπικοινωνιών, την Ενέργεια, τις   Άλλες Υποδομές, ένα Ειδικό  Σχέδιο Ανάπτυξης της Αρχ. Ολυμπίας
Στο έκτο μέρος (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/6.html  » παρουσίασα  την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής».

Στο έβδομο μέρος ( http://odisseasml.blogspot.gr/2016/09/7.html  ) παρουσίασα την πρώτη ενότητα  την συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων μου για τον  «Άξονα  Προτεραιότητας 2 -«Παραγωγικό  περιβάλλον -τομείς: Πρωτογένης, δευτερογενής και τριτογενής». Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση» και ειδικότερα την ενότητα «Για την προστασία και την ανάδειξη του Περιβάλλοντος της  Φυσικής Κληρονομίας  και αντιμετώπισης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής»
Στο  όγδοο μέρος  (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/10/8.html  ) «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» παρουσίασα  την δεύτερη  ενότητα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» της συγκεκριμενοποίησης των προτάσεων μου για τον  «Άξονας Προτεραιότητας 3 «Περιβάλλον - Προστασία της  φυσικής κληρονομίας- Κλιματική αλλαγή - Χωροταξία – Οικιστικές υποδομές- Βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση Αποβλήτων- Ρύπανση» .

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»
.         Υγεία και Πρόνοια.   
.         Κοινωνία ίσων ευκαιριών και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
.         Πρόσβαση στην απασχόληση καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας.
.         Εκπαίδευση,  Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση .


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ

Κάθε πολίτης, είτε ζει στην Ηλεία, είτε την επισκέπτεται, δικαιούται πρόσβαση στο αγαθό των υπηρεσιών υγείας και ευκολία πρόσβασης στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει:
·       Ολοκληρωτικής κάλυψη  των κενών οργανικών θέσεων σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.
·       Προώθηση του σχεδίου απόκτησης, στελέχωσης και συντήρησης τριών κινητών μονάδων αυξημένης φροντίδας για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών στην όλη την  Ηλεία.
·       Διεξαγωγή μεγάλης ενημερωτικής εκστρατείας προληπτικής ιατρικής.
·       Εισαγωγή του θεσμού της δωρεάν κατ' οίκον εξυπηρέτησης των απόρων.
·       Εξειδικευμένες δράσεις για κάθε κατηγορία ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ώστε συμπληρωματικά και με άλλες επενδυτικές προτεραιότητες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, να προστατευτούν τα δικαιώματα των ατόμων για εργασία, απασχόληση και προσβασιμότητα, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση.
·       Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα).
·       Βελτίωση της παροχής των  κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και πρόληψης.
·       Βελτίωση της παροχής και των δομών ψυχικής υγείας με εστίαση στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού.
·       Υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων (στήριξη παιδιών , οικογένειας σε κρίση, ανέργων κλπ).
·       Ειδικές δράσεις για ορεινές  περιοχές καθώς και για ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως άστεγοι, μετανάστες , Ρομά , ΑΜΕΑ κλπ.
·       Ενίσχυση της λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών πρόνοιας και περίθαλψης των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου
·       Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, παιδιά , χρόνια πάσχοντες.
·       Ενίσχυση των υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» για ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ανάπηροι).
·        Παροχή δωρεάν περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων/ γιατροί στο σπίτι).
·       Υποδομές στην Υγεία:
.   Υλικοτεχνική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων στην Α΄ βάθμια περίθαλψη ώστε να αναβαθμιστεί το πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας με την Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση, συμπλήρωση/βελτίωση και λειτουργική διασύνδεση υποδομών Α' βαθμιας φροντίδας υγείας (αναβάθμιση Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων, ειδικός εξοπλισμός, δικτύωση με Νοσοκομεία).
.   Υποδομές και εξειδικευμένος εξοπλισμός - Βελτίωση ξενοδοχειακού εξοπλισμού νοσοκομείων και εκσυγχρονισμός ιατρικού εξοπλισμού Πύργος - Αμαλιάδα – Κρέστενα.        
¨     Έμφαση στην ψυχική υγεία με έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων , στα ΑΜΕΑ, τους χρόνια πάσχοντες και τους κοινωνικά ασθενέστερους.
¨     Κοινωνικές υποδομές με την επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των υποδομών για την υποστήριξη και προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
¨     Ξενώνες- προστατευμένα διαμερίσματα για  τους ψυχικά ασθενείς ή άτομα με βαριές αναπηρίες.
¨     Δημιουργία Ιατροκοινωνικών Κέντρων , Συμβουλευτικών τοπικών κέντρων(για κοινωνικά ασθενέστερες και περιθωριοποιημένες ομάδες), καθώς και υποδομές για ηλικιωμένους.
¨     Συμπλήρωση, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας  με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά κλπ).
¨     Βελτίωση και συμπλήρωση των προσβάσεων για ΑΜΕΑ σε όλο τα αστικά κέντρα και ειδικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης  σε ισχυρούς τουριστικά χώρους με κυρία αιχμή την Αρχαία Ολυμπία.
¨     Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων  με  δράσεις συμπληρωματικά και με άλλες επενδυτικές προτεραιότητες όπως υγείας, πρόνοιας.
¨     Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην κοινωνική και πολιτική ζωή.
¨     Εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και κοινωνικής συμμετοχής σε κάθε άτομο ή οικογένεια χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης.
¨     Θεσμοθέτηση ενός Προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για άτομα και οικογένειες χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης, την αναθεώρηση του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των απροστάτευτων παιδιών και το ριζικό εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία.
¨     Παροχή ισοδύναμης στήριξης σε νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων για τη δημιουργία δυνατοτήτων πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση.
¨     Συνέχιση της λειτουργία Κοινωνικών Δομών για την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους, άτομα με ανάγκες και τη φύλαξη παιδιών.
¨     Ενισχύσεις για την σύσταση και  λειτουργία Δομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην εργασία.


Κοινωνία ίσων ευκαιριών και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Εξειδικευμένες δράσεις και καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού , για κάθε κατηγορία ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ώστε συμπληρωματικά και με άλλες επενδυτικές προτεραιότητες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, να προστατευτούν τα δικαιώματα των ατόμων για εργασία, απασχόληση και προσβασιμότητα, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα).

ΑΜΕΑ
-        Πλήρης Επαναλειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Πύργου (ΚΕΦΙΑΠ) πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ με την ενίσχυση του με προσωπικό (ιατρικό, ειδικό, εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό και διοικητικό), ώστε να εκπληρώνει με επάρκεια το ρόλο και τις αυξημένες  απαιτήσεις και νέες αιτήσεις, διότι η έλλειψη του (του ΚΕΦΙΑΠ) δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα ΑΜΕΑ, στους ασθενείς και στις οικογένειες τους.
-        Δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Υποστήριξης, με ξενώνες βραχείας φιλοξενίας και για τις αναπηρίες Αυτισμού, Νοητικής Υστέρησης, Πολλαπλών Αναπήρων και Ψυχικής Αναπηρίας) και  «πολυδύναμης» μονάδας (κέντρο ημέρας, φιλοξενίας κ.λ.π.), για όλες μαζί τις αναπηρίες
-        Επαναλειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων για τα ΑΜΕΑ, με την πρόσληψη εκπαιδευτικών, ειδικού  εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και την επίλυση των προβλημάτων στέγασης και μεταφοράς των μαθητών, ως ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας προς τους συνανθρώπους που έχουν ειδικά προβλήματα.
-        Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος για τους μαθητές του ΕΕΕΚ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης )και του Ειδικού Επαγγελματικόυ Γυμνάσιου (ΕΕΓ)), μόνιμη κάλυψη με  εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό.και απρόσκοπτη  μεταφορά των μαθητών ΚΑΙ στέγαση των μαθητών του ειδικού σχολείου στα Λεχαινά.
-        Διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες της Ηλείας, με την τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών σε παραλίες του Νομού.
-        Βελτίωση και συμπλήρωση των προσβάσεων για ΑΜΕΑ σε όλο τα αστικά κέντρα και ειδικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης  σε ισχυρούς τουριστικά χώρους με κυρία αιχμή την Αρχαία Ολυμπία.

                                 
«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ ΡΟΜΑ»
·       Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων  με  δράσεις συμπληρωματικά και με άλλες επενδυτικές προτεραιότητες όπως υγείας, πρόνοιας.
-        Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην κοινωνική και πολιτική ζωή.
-        Εκπαίδευση , κατάρτιση και συμβουλευτική Υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας/ κοινωνικής επιχειρηματικότητας κυρίως στους νεότερους.
-        Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών σχετικά με τα δικαιώματα των ομάδων αυτών.
-        Προώθηση στην απασχόληση
·       Προγράμματα κοινωφελούς σκοπού & εθελοντικής δράσης, καθώς και δημιουργία δικτύων κοινωνικής υποστήριξης περιθωριοποιημένων και πληττομένων από τη φτώχεια κοινωνικών ομάδων, στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και των κοινωνικών υπηρεσιών.
·        Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα κοινωφελούς σκοπού, ένταξης και απασχόλησης.
·       Προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Άξονας Προτεραιότητας 5 Παιδεία – Εκπαίδευση-  Γνώση – Καινοτομία - Ερεύνα   - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»
-         Εκπαίδευση    
-         Ερεύνα   τεχνολογία.
-         Καινοτομία.
-         Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η παιδεία είναι ο δείκτης επάρκειας μιας κοινωνίας που διεκδικεί το μέλλον της. Πλούτος χωρίς παιδεία δε νοείται στην Ηλεία.
Απαιτείται μια εντατική προσπάθεια αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και της κατοχύρωσης ενός μεγάλου εκπαιδευτικού συγκριτικού πλεονεκτήματος που θα υποστηρίξει τον γενικό αναπτυξιακό σχεδιασμό με βασικούς στόχους:
¨     Ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής, η υποστήριξη της λειτουργίας Διαπανεπιστημιακών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και Αυτόνομου ΤΕΙ ως  πόλου αναπτυξιακής δραστηριότητας και ανάδειξης του τοπικού χαρακτήρα και δυνατοτήτων.    
¨     Η δημιουργία Σχολών (Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας ) επαγγελματικής εξειδίκευσης, συνεχούς επιμόρφωσης στα θέματα αγροτικής οικονομίας και παραγωγής, αγροτοβιομηχανίας και τουρισμού και στους τομείς αιχμής (συσκευασία, ποιοτικός έλεγχος, χρήση νέων τεχνολογιών, προσωπικές υπηρεσίες - τουρισμός).
¨     Υλοποίηση προγράμματος προσέλκυσης φοιτητών στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Νομού.
 • Κτιριακές παρεμβάσεις και εργαστηριακός εξοπλισμός σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Υποδομές ενίσχυσης της μέριμνας των φοιτητών καθώς και την ισότιμη συμμετοχή τους και πρόσβασή τους στα προγράμματα σπουδών.
 • Υποδομές διεύρυνσης της πρόσβασης στη Δια Βίου Μάθηση με την ενίσχυση των δικτύων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.
 • Βελτίωση -εκσυγχρονισμός σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση -εκσυγχρονισμός σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, γυμναστήρια, προαύλια, νέες τεχνολογίες, δίκτυα).          
 • Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την  Χωροταξική αναδιοργάνωση των σχολικών μονάδων στον Νομό Ηλείας .
 • Εργαστηριακός εξοπλισμός: εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικοί πίνακες και τεχνολογικός εξοπλισμός για την εφαρμογή διαδικτυακής μάθησης.
 • Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
 • Κατασκευή σύγχρονων κτιρίων  ΤΕΙ Πύργου (δεν εξυπηρετούν οι υφιστάμενες υποδομές. κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων).
 • Δημιουργία  σχολής ΑΕΙ στην Αρχαία Ολυμπία :
.   1. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών σπουδών ή
2. Διεθνής Ανωτάτη Σχολή Ξενοδοχειακού Management ή  Πανεπιστήμιου Τουριστικών Επαγγελμάτων με την Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών- Συντήρηση Επισκευή .  
.   Δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος Γυμναστικής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία-Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.
 • Ινστιτούτο Κοροίβου αναβάθμιση Ερευνητικού Κέντρου- Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης.
 • Να βελτιωθούν και  επεκταθούν  οι λειτουργούσες Σχολές στην Ηλεία :
-   Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα τον Πύργο και κατευθύνσεις:
.    Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
.   Μουσειολογία γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων και η σύνδεση αυτής   με την τουριστική οικονομία .
-   Ίδρυση αυτόνομου ΤΕΙ στην Ηλεία, επαναφορά του τμήματος  Πληροφορικής  & ΜΜΕ στον Πύργο
-   Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Αμαλιάδα και η σύνδεση αυτής  με την αγροτική παραγωγή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με εφαρμογή καινοτομιών στην προώθηση αυτών, αλλά και στην εκπαίδευση των παραγωγών. Την ισχυρότατη πρωτογενή παραγωγή της Ηλείας και ιδιαίτερα του Κάμπου με την παράλληλη αξιοποίηση της υπάρχουσα υποδομή του κτίριο του ΕΘΙΑΓΕ Κοροίβου.
 • Ίδρυση και λειτουργία στην Ηλείας  :
  • Τμήμα ΤΕΙ: «Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου» με στόχο να παρέχει  γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων, από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση και αυτό σε σχέση με την άμεση προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου) που πρόκειται να αξιοποιηθούν στην περιοχή μας και  αυτό να είναι αντίστοιχο με αυτό της Καβάλας .
 • Ενίσχυση και ανάπτυξη  των μεταπτυχιακών Διεθνούς επιπέδου στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις, που πραγματοποιούνται  στην Αρχ. Ολυμπία και η επέκταση τους  σε άλλα αντικείμενα
 • Αντιμετώπιση του φαινομένου ότι ο  Ηλείας  είναι ο νομός με το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητικής διαρροής στη χώρα, με την διαρροή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ανέρχεται στο 5,4% στην Ηλείας , ενώ αξιοσημείωτο ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητικής διαρροής στην Ηλείας  κατά τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο, είναι στις αστικές περιοχές και όχι στις αγροτικές.
 • Στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον,  τον πολιτισμού και την ενέργεια
 •  Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στήριξης της γυναικείας απασχόλησης με κατάρτιση - συμβουλευτική - πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις - επιχειρηματικότητα και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επιχορήγηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων για απασχόληση γυναικών.
 • Ενίσχυση της  ανάπτυξης της απασχόλησης με έμφαση στην εποχικότητα της εργασίας και τη διασύνδεση πρωτογενών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων με το τουριστικό
 • Στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε θέματα βελτίωσης της παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.
 • Δημιουργία Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικογενειών με εξαρτώμενα μέλη.
 •  Προσφορά σε γυναίκες επιδοτούμενων θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους και άλλα εξαρτώμενα μέλη.
 • Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων με τη ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση των ανειδίκευτων νέων, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης .
 • Δράσεις προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση σε επιχειρήσεις.
 • Δράσεις απόκτησης / αναβάθμισης δεξιοτήτων των μη οικονομικά ενεργών.
 • Δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Ενίσχυση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από νέους, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους - προσφορά θέσης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης σε όλους τους νέους, που αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια, τη μεταδευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός λίγων μηνών από την αποφοίτησή τους.
 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού εκτός αγροτικής παραγωγής, για εγκατάσταση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 • Ενίσχυση των κατά τόπους φορέων για ολοκληρωμένα σχέδια για την απασχόληση με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό και τους τοπικούς πόρους.
 • Γεωργικά Σχολεία για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των Αγροτών καθώς και την βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόμενοι παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον. «Δημιουργία  Επαγγελματικών  Σχολών  Τουρισμού (β΄βαθμια )  στην Ηλεία  με σαφή σύνδεση με τον Τουριστικό Κλάδο »
 • Σχολές Τουρισμού: Επαγγελματικών  Σχολών με ειδικότητες: Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Υπηρεσίες, Ζαχαροπλαστική Τέχνη & Μαγειρική Τέχνη.
 • Σχολής Ξεναγών Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ΕΡΕΥΝΑ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)
¨     Επέκταση ερευνητικών δομών στη Ηλεία για την εξυπηρέτηση, τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος. Εξοπλισμός & υποδομές έρευνας (εργαστηριακός και τεχνολογικός εξοπλισμός, απαραίτητος για την προαγωγή της έρευνας σε τομείς περιφερειακού πλεονεκτήματος), συμπεριλαμβανομένης της κοινής αξιοποίησης.
·       Το  Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ στον Κόροιβο όπου υπάρχουν σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και 18 ποικιλίες αγροτικών φυτών να  μετεξελιχτεί σε  κέντρο έρευνας και καινοτομίας   και προοπτικά σε  «Κέντρο Αριστείας»  με την ενεργοποίηση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών δομών της περιφέρειας μας  και κυρίως του ΤΕΙ Αμαλιάδας (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής)για συνδυαστικές και καινοτόμες ενέργειες για την γεωργία και κτηνοτροφία  και την μεταποίηση  και ανάπτυξη ανάλογων ερευνητικών πεδίων ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε ένα μικρό κέντρο αγροτικής έρευνας και καινοτομίας- της Ηλείας .
·       Απαραίτητη η συντήρηση και επισκευή των κτιρίων  κατασκευή κτιρίου στέγασης του   Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ.
·       Το κέντρο έρευνας και καινοτομίας  στον Κόροιβο  με βάση τις αρχές:  Λιγότερη γη, λιγότερο νερό, ερημοποίηση, λιγότερα φάρμακα, ακριβότερη ενέργεια, γιγάντια πρόκληση από υψηλές τιμές γεωργικών προϊόντων. Θα έχει Αντικείμενα :
.   Την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη αγροτική παραγωγή ,
.   Την στοχευμένη παραγωγή προϊόντων,
.   Τις νέες ποικιλίες φυτών
.   Την  ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον τομέα των θερμοκηπίων.
.   Τεχνικές λύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων (π.χ. γεωργία ακριβείας)
.   Βιοποικιλότητα, υπηρεσίες οικοσυστήματος και λειτουργικότητα εδάφους (π.χ. έξυπνη χρήση βιομάζας,
.   Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού και
.   Ποιότητα τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων κι υγιεινός τρόπος ζωής.
.   Αντιμετώπιση ιώσεων και νέων ασθενειών στην γεωργική παραγωγή.
¨     Ανάπτυξη αγροτικού εκπαιδευτικού πάρκου-κήπου με τη συνεργασία της Περιφέρειας, Υπουργείου και Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, όπου θα αναπτύσσονται καλλιέργειες φυτών (αρωματικά φυτά, εναλλακτικά, προωθούμενα κλπ.) και πρότυπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και θα αποτελεί κέντρο διάδοσης και διάχυσης της ενημέρωσης στους νέους αγρότες για ορθή γεωργική πρακτική και αξιοποίηση καινοτομιών  και τεχνολογικών εξελίξεων στον αγροτικό τομέα.
è Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τη διάσωση παραδοσιακών ποικιλιών, μέσω εταιρικής σύμπραξης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Ερευνητικά Ιδρύματα .
è Συμπράξεις με  Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα με σκοπό την έρευνα για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αποδοτικών ποικιλιών ποσοτικά και ποιοτικά, προσαρμοσμένων στις  τοπικές κλιματικές συνθήκες, αφενός για περιορισμό των εισαγωγών και τη μείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου για την ανάγκη πρόβλεψης και πρόληψης σε πιθανές επερχόμενες  περιόδους επισιτιστικής κρίσης. 
è Ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων με τους φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας.
è Ανάπτυξη και Οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφείς τομείς και τομείς αιχμής, προσέλκυση ερευνητών, κατάρτιση ερευνητικού δυναμικού και δικτύωση των ΑΕΙ-ΤΕΙ με αντίστοιχα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα σε εσωτερικό και εξωτερικό προς ανταλλαγή εμπειριών.
è  Ενίσχυση και ανάπτυξη  των μεταπτυχιακών Διεθνούς επιπέδου στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις, που πραγματοποιούνται  στην Αρχ. Ολυμπία και η επεκταση τους  σε άλλα αντικείμενα όπως
.   αναβάθμιση του Ολυμπιακού Πνεύματος και στην αποκατάσταση του κύρους του Ολυμπιακού Κινήματος, καθώς και των ιδανικών και των αξιών του Οικουμενικού Ολυμπισμού, αλλά και του Ελληνισμού.
.   Εξειδίκευση σε επιστημονικά αντικείμενα σχετιζόμενα με την Ολυμπιακή Ιδέα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
.   Θα εκπαιδεύουν σε θέματα  Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας  και Αρχαιολογίας και της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, καθώς και στον εντοπισμό και έρευνα των αρχειακών πηγών.
·       Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των ΞΕΝΙΑ στην Αρχαία Ολυμπία  και του ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ στον Πύργο αφού συντηρηθούν και επισκευαστούν.
è Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης, με χρήση καρτών, της κατανάλωσης του νερού από της υδροληψίες των ΤΟΕΒ .
è  Ενίσχυση των Αν.  Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των απομακρυσμένων σχολικών μονάδων της Ηλείας για ηλεκτρονική εκπαίδευση.
è Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Ηλείας για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Ηλείας με την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος για την ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προώθηση του τουρισμού στην Ηλεία. 
è Δημιουργία εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονικό πολιτισμό (e-culture)
.   Κέντρο Επισκεπτών Ηλείας (χωροθέτηση στον Πύργο που αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού και από όπου διέρχεται η κίνηση προς τους λοιπούς τουριστικούς προορισμούς του νομού) 1.500.000€
.   Κέντρο Εικονικής Αναπαράστασης Αρχαίας Ήλιδας: Ψηφιακή παρουσίαση της ιστορίας της Ήλιδας, της σχέσης με την Αρχ. Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Άγονες ,μια μέρα προετοιμασίας των αθλητών στην Αρχαία Ήλιδα πριν από την έναρξη των Αγώνων.
.   Κέντρο Εικονικής Αναπαράστασης στο Χλεμούτσι(μουσείο Φραγκοκρατίας): Ψηφιακή παρουσίαση της ιστορίας του φράγκικου κάστρου στο Χλεμούτσι, του  Πριγκιπάτου, αλλά και γενικότερα του Μεσαίωνα στον Ελλαδικό χώρο                        
.   Κέντρο Εικονικής Αναπαράστασης: Ναός του Επικουρείου Απόλλωνα στις Βάσσες. Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του κτηρίου, η  οποία θα δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του .
è Δημιουργία ενιαίας διαγλωσσικής (Ελληνικά / Αγγλικά) διαδικτυακής πύλης Πολιτισμού & Τουρισμού για την Ηλεία η οποία:
.   Θα συγκεντρώσει και οργανώσει σε ενιαίο χώρο όλο το τεράστιο υλικό που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργηθεί για τον ίδιο σκοπό από τους ΟΤΑ και αλλους φορείς της Ηλείας  και αυτή τη στιγμή μένει ανεκμετάλλευτο
.   Θα περιλαμβάνει ( ενδεικτικά )τουριστικές  πληροφορίες, μουσεία, ιστορικά στοιχεία, εκκλησίες, μοναστήρια, αρχαιολογικά μέρη αλλά και ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις ή άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος.
è Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη χρήση ΤΠΕ.
è Υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης που να αφορούν στην βελτίωσης της προσβασιμότητας στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας καθώς και της χρήσης και ποιότητας αυτών, μέσω της ανάπτυξης του ψηφιακού αλφαβητισμού, της επένδυσης στην ηλεκτρονική ένταξη, στις ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες
è Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης σε προσωπικό δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, για τη ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ.
è Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, εργαζομένους και άνεργους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
è Εκπαίδευση του συνόλου του διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τους συναλλασσομένους με τις επιχειρήσεις  της Ηλείας και ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, πολιτισμού, εξαγωγών, υπηρεσιών και μεταποίησης.
è Δημιουργία ειδικού αυτονόμου(όχι κάτω απο άλλο ) portal της Αρχαίας Ολυμπίας, αντίστοιχου με την μοναδικότητας και παγκοσμιότητας της Αρχαίας Ολυμπίας, για την προβολή της, της Ηλείας και   για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και κατοχύρωση των domaim.name “http://www.olympia.com , eu  και gr”
è  Παραγωγή πολυμέσων με αντικείμενο προβολές επιχειρήσεις, τουριστικά και πολιτισμικά μέρη του Νομού και εντατική προώθηση αυτού του υλικού μέσα από διαδίκτυο, ΜΜΕ, περιοδικά, εκδηλώσεις, κ.α.
.   Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού προφίλ όλων των επιχειρήσεων της περιοχής αλλά και των τουριστικών μερών και πολιτισμικών μνημείων που μπορεί να επισκεφτεί ένας τουρίστας, με το οποίο θα ενημερώνεται μόλις κατεβαίνει από στο Λιμάνι του Κατακόλου.
.    Κατά την διάρκεια της αποβίβασης, πέραν της προώθησης του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού προφίλ ο τουρίστας θα πρέπει να γνωρίζει στοιχεία ( πολιτισμικά, επιχειρηματικά) της περιοχής με την προώθηση πολυμεσικού υλικού (φυλλάδια, DVD, κ.α.) αλλά και με δείγματα τοπικών προϊόντων που θα διατίθενται από ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο.
.    SMS προσέλκυση τουριστών και προβολή προϊόντων / υπηρεσιών τοπικών καταστημάτων
.    Συνεργατική προώθηση εκπτωτικών προσφορών σε πρακτορεία του εξωτερικού π.χ. lastminute.com
.   Συνδυαστικές προσφορές πολλαπλών υπηρεσιών από επιχειρήσεις της περιοχής με σκοπό την παρουσίαση ενός ελκυστικού θεματικού πακέτου οργανωμένων διακοπών, που θα διαμορφώνεται και θα παραμετροποιείται από τον χρήστη, διαδικτυακά.
.   Παραγωγή και διάθεση πολυμεσικών μέσων προβολής των πολιτισμικών μνημείων και περιοχών.
è Ενίσχυση των φορέων υπηρεσιών υγείας της Ηλείας  για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές  Ηλείας.
è Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Ηλείας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς.
è Δημιουργία ηλεκτρονικών κόμβων στην ύπαιθρο στις  ορεινές περιοχές και ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου & Δημιουργία παρεμβάσεων που αφορούν σε ψηφιακές υπηρεσίες:
.   Διασφάλισης υψηλής ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή.
.   Πιστοποίησης και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
.   Υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση επενδύσεων στον γεωργικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα.
.   Δημιουργίας ενιαίου ολοκληρωμένου μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες για τις καλλιεργητικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες ανά μερίδα εκμετάλλευσης, έκδοση πιστοποιητικών, στοιχεία επιδοτήσεων, πιστοποίηση καλλιεργητών)
.   Πρόσβασης σε ψηφιακά δεδομένα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (π.χ. καλές πρακτικές καλλιέργειας, εδαφολογικά δεδομένα, αναβαθμισμένα ψηφιακά δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας).
.   Υλοποίησης «ζωντανών» εργαστηρίων στον αγροτικό τομέα (agroliving labs) με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου