Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

«Αναπτυξιακό Προφίλ του Νομού Ηλείας» ΜΕΡΟΣ 20ο και τελευταίο μέρος: (ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)-Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία-Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό)

«Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»
ΜΕΡΟΣ 20ο και τελευταίο μέρος: (ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)-Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία-Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό)


Συνεχίζω την παρουσίαση της έρευνας/μελέτης μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» με το 20ο μέρος  της και τελευταίο μέρος της παρουσίασης και που περιέχει τα :
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
12.1.:  Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)
12.2.:  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία
12.3.:   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Με την  έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας»  γίνεται προσπάθεια συστηματικής καταγραφής των κύριων χαρακτηριστικών και η ανάδειξη της πλήρους και αναλυτικής  κατάστασης των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων της Ηλείας, των φυσικών χαρακτηριστικών της,  των ιστορικών δεδομένων, άλλα και του τεραστίου  αποθέματος της σε φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς  και τουριστικούς πόρους. 
Όλες οι μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μου βρίσκονται στο Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος» ( http://odisseasml.blogspot.gr/ )

Αντικείμενο  της όλης προσπάθειας μου ήταν  η  αποτύπωση των βασικών ποσοτικών στοιχείων, δεικτών αλλά και τάσεων σε σχέση με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, την ανεργία, την αγορά εργασίας, τους δείκτες ευημερίας, τις αναπτυξιακές προοπτικές και άλλα θεμελιώδη μεγέθη της Ηλείας .
Η χρησιμότητα της έκθεσης έγκειται στο γεγονός ότι παρουσίασε  συγκεντρωμένα αλλά και διαχρονικά τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα στον αναγνώστη.
Έγινε προσπάθεια  εντοπισμού των κρίσιμων τάσεων και μεγεθών του νομού Ηλείας.
Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν  δευτερογενή δεδομένα, με στόχο τόσο την αποτύπωση βασικών οικονομικών μεγεθών (όπως η παραγωγικότητα, η δυναμική και μετατόπιση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, οι επενδύσεις που έχουν ή σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν καθώς και δείκτες που σχετίζονται με τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας) όσο και τον προσδιορισμό του αναπτυξιακού προφίλ του νομού.

 Απολογισμό και εκτιμήσεις θα κάνω σε επόμενη καταχώρηση μου.
Αυτή θα αφορά τόσο την παρούσα έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» που παρουσιάστηκε σε 20 Μέρη αλλά και την «Η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα  της Ηλείας και μια πρόταση για το μέλλον της» (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/10/10.html ) που είχα παρουσιάσει πρόσφατα σε 19 Μέρη.


12.  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Η Ηλεία και οι κατευθύνσεις που την αφορούν, στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) και στα Ειδικά ΕΠΣΑΧΑΑ.

12.1. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)

Με βάση το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.Α. (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  ΦΕΚ 128/Α/2008) και στο πλέγμα αξόνων ανάπτυξης (Διαγώνιο Άξονα, Δυτικό Άξονα, Ανατολικό Χερσαίο Άξονα), η Πάτρα είναι πρωτεύων εθνικός πόλος ανάπτυξης (2ο επίπεδο) με εξάρτηση από την Πάτρα, την  Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο. Το Αγρίνιο (όπως και η Καλαμάτα) ανήκει στους σημαντικούς σε εθνικό επίπεδο πόλους ανάπτυξης (λοιποί εθνικοί πόλοι - 4ο επίπεδο) εξαρτάται από την Πάτρα, και η  Αμαλιάδα και ο Πύργος ανήκουν στα λοιπά νομαρχιακά κέντρα, αστικά κέντρα με πληθυσμό > 10.000 κατ. - 5ου επιπέδου) με εξάρτηση απευθείας από την Πάτρα.

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» έχει αναθεωρηθεί το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.Α της ΠΔΕ


12.2. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία

Με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ( ΕΠΣΑΧΑΑ ) για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) η Πάτρα καθορίζεται ως Περιοχή εντατικοποίησης και λιμενική πύλη εισόδου - πόλος ανάπτυξης, ως ισχυρότερο στοιχείο της Περιφέρειας κόμβος άρθρωσης του υφιστάμενου κύριου εθνικού άξονα και του υπό ανάδυση δυτικού και με επαρκή  ερευνητική υποδομή), η περιοχή προς το Αίγιο και το βόρειο τμήμα της Αχαΐας, ως ευρεία περιοχή στήριξης της Πάτρας και ο Πύργος (και το Αγρίνιο) καθορίζονται ως Περιοχές επέκτασης, στις οποίες διαμορφώνονται ή θα διαμορφωθούν, μέσω δράσεων του σχεδιασμού ή/και από εξωγενείς παράγοντες και τις τάσεις της αγοράς, δυνατότητες εκκίνησης διαδικασιών ανάπτυξης της βιομηχανίας.

Οι ειδικές  κατευθύνσεις του ΕΠΣΑΧΑΑ για την Βιομηχανία για τον Νομό Ηλείας είναι:
Νομός Ηλείας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής νια τη μεταποίηση: Χαμηλή (0,5).
Κλαδικές προτεραιότητες: Δεν υπάρχει σαφής φυσιογνωμία, ούτε συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα στη μεταποίηση. Πιθανότεροι κλάδοι προς ανάπτυξη είναι οι: έντασης εργασίας και/ή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Η μεταποίηση συγκεντρώνεται στη ζώνη Πύργου-Αμαλιάδος, με προοπτική και σκοπιμότητα κάποιας διεύρυνσης κατά μήκος του άξονα Πύργου-Πάτρα (δυτικού άξονα).
Χρήσεις γης και σχέση με άλλες δραστηριότητες: Το παράκτιο τμήμα αλλά και το ορεινό τμήμα του Νομού έχουν χαρακτήρα τουριστικής ενότητας, με ιδιαίτερα σημαντικό τον πόλο της Ολυμπίας. Οι περιοχές αυτές δεν έχουν προτεραιότητα για τη βιομηχανία, αλλά επιλεκτικές δυνατότητες χωροθέτησης της πρέπει να παρέχονται.
Πολιτική για τις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλή παρουσία βιομηχανίας (ενδονομαρχιακές ανισότητες): Πολιτική τύπου 2:
Ήπια πολιτική, για τη διατήρηση ενός βασικού βιομηχανικού ιστού για την κάλυψη τοπικών αναγκών και για την αποφυγή των κινδύνων της υπερβολικής εξάρτησης από λίγους ή έναν τομέα. Δεν πρέπει, όμως, να υπάρξει έντονη τεχνητή στήριξη της βιομηχανίας, που μπορεί να οδηγήσει σε μη βιώσιμες μονάδες, στο βαθμό που υπάρχουν εναλλακτικοί τομείς ανάπτυξης των περιοχών.
Βιομηχανία και αγορά εργασίας: Πολιτικές τύπου 3:
Πιθανή ποσοστιαία απώλεια θέσεων εργασίας στη βιομηχανία: Υψηλή Συμμετοχή της βιομηχανίας στη συνολική απασχόληση: Χαμηλή
Προοπτικές άλλων τομέων ως προς την απασχόληση: Θετικές
Πολιτική απασχόλησης για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία: Πολιτική μέσης έντασης όσον αφορά:
       Ειδικά μέτρα για εργαζόμενους/ανέργους χαμηλής απασχολησιμότητας,
      Δράσεις κατάρτισης.
Σημείωση: Στην Ηλεία δεν υλοποιείται για την αντιμετώπιση των ενδονομαρχιακών ανισοτήτων με το ΕΠΣΑΧΑΑ για την Βιομηχανία η Πολιτική τύπου 1 «Πολιτική διεύρυνσης της γεωγραφικής βάσης της μεταποίησης με αφετηρία τα υφιστάμενα ισχυρά σημεία, και προορισμό τις περιοχές με μη αξιοποιημένα ή δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη βιομηχανία και έλλειψη άλλων αναπτυγμένων τομέων. Απαιτεί στήριξη γεωγραφικά εντοπισμένη»
Με  το ΕΠΣΑΧΑΑ και με βάση την εκτίμηση των απαιτούμενων εκτάσεων για οργανωμένους υποδοχείς της βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντοπίζεται υψηλή ανάγκη στην Π.Ε. Αχαΐας, όπου προτείνεται αύξηση των υποδοχέων και μέση στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
Περιφέρεια
Ενδεικτικό μέγεθος (στρ.)
Ενδεικτική κατανομή ανά μέγεθος υποδοχέα Μικροί Μεσαίοι Μεγάλοι (περ. 100 στρ.) (περί 300 στρ.) (>1.000στρ.)
Δ. Ελλάδας
1.800
3-5 1-2 1

Ανάγκη απόλυτης στρεμματικής αύξησης
Ανάγκη σχετικής αύξησης ως ποσοστού των υφιστάμενων υποδοχέων
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Υψηλή
Μέση
Μέση
Μέση
[Δεν λειτουργούν σήμερα]
Περιορισμένη

3. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΣΑΧΑΑ  ) για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009)της Ηλείας εντάσσεται στις  Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές (Β):

(Β1) Οι περιοχές: τα παράλια των Δ.Ε. Κάστρου -Κυλλήνης, Βαρθολομιού,  Γαστούνης, Αμαλιάδος και τα βόρεια παράλια της Δ.Ε. Πύργου ως Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού (Β1).
(Β2) Οι περιοχές: Β2.13 Ορεινός χώρος Πελοποννήσου (Παναχαϊκό, Χελμός, Ζήρεια, Ερύμανθος, Μαίναλο, Πάρνωνας και Ταΰγετος, ορεινή κεντρική Μεσσηνία και Νέδα - Ορεινό τμήμα των Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας) ως περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Β2).
Επιπλέον, στο άρθρο 6 του ΕΠΧΣΑΑ καθορίζονται ειδικές μορφές τουρισμού:
(Α) Συνεδριακός τουρισμός στην Πάτρα,
(Β) Αστικός Τουρισμός, κατά προτεραιότητα στην Πάτρα
(Γ) Θαλάσσιος Τουρισμός στην Πάτρα με ακτίνα επιρροής τις ακτές του Κορινθιακού και Πατραϊκού Κόλπου, της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων νήσων  και στην Κέρκυρα και Λευκάδα, με ακτίνα επιρροής τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας συμπεριλαμβανομένου και του Αμβρακικού κόλπου, της Β.Δ. Πελοποννήσου και των νησιών του Ιονίου.
(Δ) Πολιτισμικός Τουρισμός (καμιά αναφορά στην Ηλεία- Αρχ. Ολύμπια-Ήλιδα κλπ), (ΣΤ) Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός(καμιά αναφορά στην Ηλεία- Καϊάφα- Κυλλήνη κλπ),όπως καμία αναφορά στην Ηλεία δεν υπάρχει στον (Δ.1) Θρησκευτικός Τουρισμός, (Ε) Αθλητικός Τουρισμός, (Ε.1) Άλλες μορφές αθλητικού τουρισμού, (Ε.1.3) Καταδυτικός Τουρισμός, (Ε.1.4) Αθλητικές δραστηριότητες του ορεινού χώρου, (ΣΤ) Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός, (Ζ) Τουρισμός φύσης (οικοτουρισμός - αγροτουρισμός)
(Ε.1.1) Γκολφ(κατεύθυνση για δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και στο Νομό Ηλείας .)
Επίσης υπάρχουν και τα:
.        Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β/2011).
.        Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464/Β/2008)
.        Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τα Καταστήματα Κράτησης (ΦΕΚ 1575/Β/2001.
Με καμία έως ελάχιστη αναφορά στην Ηλεία.Οι προηγούμενες δημοσιεύσεις

Το 1ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/1.html ) και το οποίο περιείχε τα:
1.      ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ.

Το  2ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/2.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
3.ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους-Φυσικά χαρακτηριστικά.-Ακτές. Βουνά. Ποτάμια . Λίμνες.-Θερμοκρασία, Υγρασία

Το 3ο μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση (http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/3.html ) και το οποίο περιείχε τα:

     ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
       ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Το 4ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
4.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
5.ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
6.         ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
      
Το  5ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/11/4_21.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
 7.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ -ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ

Το  6ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/6.html  ) και το οποίο περιείχε τα: 
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ( ΖΟΕ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δημόσιες Υπηρεσίες. Υγεία- περίθαλψη. Λοιπά  στοιχεία)

Το  7ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το  8ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/7.html ) και το οποίο περιείχε τα:
«ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ» -  Κατά κεφαλή ΑΕΠ- Οικονομικά ενεργός πληθυσμός -  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν - Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής
Το  9ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση() και το οποίο περιείχε τα:
8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό
8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

Το  10ο    μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/10.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

Το  11ο     μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2016/12/11.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης

Το  12ο  μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/12.html ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία

Το  13ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/13.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

Το  14ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/14.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας
8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το  15ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/15.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
8.10.:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8.10.1.:  Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
8.10.2.:  Τουριστική  υποδομή
8.10.3.:  Διανυκτερεύσεις
8.10.4.:  Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
8.10.5.:  Ειδική τουριστική υποδομή
8.10.6.:  Κρουαζιέρα

Το  16ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/16.html   ) και το οποίο περιείχε τα:
9. :     ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9.1.:  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
9.1.1.:  Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές
9.1.2.:  Σιδηροδρομικό δίκτυο
9.1.3.:  Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια

Το  17ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/17.html) και το οποίο περιείχε τα:
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια
9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ
9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ
9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το  18ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/18-18-10.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ
10.1.:  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
10.1.1.:  Υδροηλεκτρική ενέργεια
10.1.2.:  Φωτοβολταϊκά Πάρκα
10.1.3.:  Αιολικά πάρκα
10.2.:  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ
10.2.1.:  Το Υπέδαφος της Ηλείας
10.2.2.:  Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
10.3.:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10.3.1.:  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Το  19ο   μέρος δημοσιεύτηκε στο   Blog μου «Οδυσσέας Μαρίνος Λάμπρος»  και στην διεύθυνση(http://odisseasml.blogspot.gr/2017/01/19-b.html  ) και το οποίο περιείχε τα:
11.: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11.1.:  Βασικά στοιχεία Α΄ βάθμιας και B΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
11.2.:  Ανώτατη εκπαίδευση

Στο παρόν 20ο μέρος περιέχεται :
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
12.1.:  Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)
12.2.:  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία
12.3.:   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό


Υπενθυμίζω πως συνολικά η έρευνα /μελέτη  μου «Αναπτυξιακό  Προφίλ του Νομού Ηλείας» αναλυτικά  περιέχει τα εξής :


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ  ΠΡΟΦΙΛ  ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
1.
ΓΕΝΙΚΑ /ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΗΛΕΙΑΣ
3.
 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1.:  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1.1.:  Χρήσεις Γης-Κάλυψη του εδάφους
3.1.2.:  Φυσικά χαρακτηριστικά
3.1.3.:  Ακτές, Βουνά, Ποτάμια,  Λίμνες,  Διάφορα
3.1.4.:  Θερμοκρασία  – Υγρασία

3.2:   ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
3.2.1:  Χλωρίδα
3.2.2:  Πανίδα

3.3.:  ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
3.3.1:  Περιοχές προστατευόμενες από την Διεθνή Σύμβαση Ramsar
3.3.2:  Μνημεία της Φύσης
3.3.3:  Προστατευόμενα Τοπία
3.3.4:  Εθνικά Πάρκα/Εθνικοί Δρυμοί
3.3.5:  Περιοχές Προστασίας Διεθνών Συμβάσεων & Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.6:  Δίκτυο Natura 2000
3.3.7:  Εθνικά Πάρκα στην Ηλεία
3.3.8:  Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
3.3.9:  Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) & Εκτροφείο Θηραμάτων
3.3.10:  Αξιόλογοι οικισμοί
4.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.1.:  Σύντομη ιστορική περιγραφή
5.
ΜΝΗΜΕΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ
   5.1.:  Μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων
5.2.:  Μουσεία –εκθέσεις
5.3.:  Κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί χώροι στην Ηλεία
5.4.:  Διατηρητέος  παραδοσιακός οικισμός
6.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
7.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7.1.:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

7.2.:  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΡΩΣΗ
7.2.1.:  Πληθυσμός
7. 2.2.:  Πραγματικός  πληθυσμός
7. 2.3.:  Μόνιμος  πληθυσμός
7. 2.4.:  Πληθυσμιακά στοιχεία των Νομών και της Π.Δ.Ε.
7. 2.5.:  Εξέλιξη  μόνιμου πληθυσμού
7. 2.6.:  Έκταση  και πυκνότητα κατοίκησης
7. 2.7.:  Διάθρωση πληθυσμού κατά φύλο
7. 2.8.:  Κατανομή ηλικιών πληθυσμού κατά  φύλο

7.3.:  ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
7.3.1.:  ΖΟΕ
7.3.2.:  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
7.3.3.:  Δημόσιες Υπηρεσίες
7.3.4.:  Υγεία- περίθαλψη
7.3.5.:  Λοιπά  στοιχεία
8.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8.1:  ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ -ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
8.1.1:  Κατά κεφαλή ΑΕΠ
8.1.2:  Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
8.1.3:  Ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν
8.1.4:  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα Παραγωγής

8.2.:  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

8.3.:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

8.4.:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
8.4.1.:  Απασχόληση
8.4.2.:  Συνταξιούχοι
8.4.3.:  Κατανομή Προνοιακών Επιδομάτων
8.4.4.:  Ανεργία στο νομό

8.5.:  ΕΞΑΓΩΓΕΣ
8.5.1.:  Εξαγωγικοί κλάδοι - πλεονασματικοί κλάδοι

8.6.:  ΧΩΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ .
8.6.1.:  Ανάλυση των επιχειρήσεων κατά διψήφιο κωδικό(ΣΤΑΚΟΔ08)
8.6.2.:  Χωρική κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο και Δήμο - Σύγκριση με εξέλιξη πληθυσμού

8.7.:  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
8.7.1.:  Γεωργία - Φυτική παραγωγή
8.7.2.:  Καλλιέργειες  ανά Δήμο της Ηλείας
8.7.3.:  Παραγωγή προϊόντων στον κλάδο της φυτικής παράγωγης
8.7.4.:  Κτηνοτροφία - Ζωική παραγωγή
8.7.5.:  Μελισσοκομία
8.7.6.:  Δάση
8.7.7.:  Αλιεία
8.7.8.:  Πρώτα στις προτιμήσεις   τα προϊόντα της Ηλειακής γης

8.8.:  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΟ
8.8.1.:  Βασικά μεγέθη βιομηχανικής δραστηριότητας
8.8.2.:  Βασικά μεγέθη οικοδομικής  δραστηριότητας

8.9.:  ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

8.10.:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
8.10.1.:  Επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
8.10.2.:  Τουριστική  υποδομή
8.10.3.:  Διανυκτερεύσεις
8.10.4.:  Πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων
8.10.5.:  Ειδική τουριστική υποδομή
8.10.6.:  Κρουαζιέρα.
9.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.1.:  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
9.1.1.:  Οδικό δίκτυο και οδικές μεταφορές
9.1.2.:  Σιδηροδρομικό δίκτυο
9.1.3.:  Θαλάσσιες  μεταφορές – λιμάνια
9.1.4.:  Αεροπορικές μεταφορές – αεροδρόμια

9.2.:  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.3.:  ΑΡΔΕΥΣΗ

9.4.:  ΥΔΡΕΥΣΗ

9.5.:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

9.6.:  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ  ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
10.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΥΠΕΔΑΦΟΣ
10.1.:  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ)
10.1.1.:  Υδροηλεκτρική ενέργεια
10.1.2.:  Φωτοβολταϊκά Πάρκα
10.1.3.:  Αιολικά πάρκα

10.2.:  ΟΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ
10.2.1.:  Το Υπέδαφος της Ηλείας
10.2.2.:  Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

10.3.:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10.3.1.:  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
11.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11.1.:  Βασικά στοιχεία Α΄ βάθμιας και B΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
11.2.:  Ανώτατη εκπαίδευση
12.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
12.1.:  Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ)
12.2.:  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία
12.3.:   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

1 σχόλιο: